Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Przebieg i organizacja studiów
– studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
– program studiów obejmuje 350 godzin (w tym praktyki) realizowane w 12 miesięcy
– zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym w piątki popołudniu i soboty średnio co dwa tygodnie w budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu  Dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cel kształcenia

Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

  • nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;
  • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi;
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym;
  • doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Adresat Studiów

Studia podyplomowe Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I–III szkoły podstawowej.

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego.

Absolwenci zdobędą kwalifikacje metodyczne do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz podniosą swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego w czterech głównych aspektach: mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu. 

 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent nabędzie kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz wiedzę i kompetencje metodyczne w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.

Absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.

Warunki ukończenia studiów

– uczestnictwo w zajęciach programowych

– zdanie przewidzianych programem egzaminów

– zaliczenie praktyk zawodowych

– wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość kształcenia – 3100,00zł

Możliwość zapłaty w ratach ( za semestr)

I rata (I semestr): 1 100,00 zł

II rata (II semestr): 1 000,00 zł

III rata (III semestr): 1 000,00 zł

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Wymagane dokumenty

  1. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia za zgodność z oryginałem
  2. Kserokopia dowodu tożsamości
  3. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
  4. Podanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora  – Galicyjską Fundację WIR wyłącznie w celach rekrutacyjnych w zakresie, w jakim  wyraźnie i w sposób jednoznaczny dopuszczają to obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych regulacje prawne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy Administratora.

Podst. Prawna: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym: