Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.


Realizacja: Kraków, Rzeszów

Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że rekrutacja trwa nadal.
Serdecznie zapraszamy!

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 380 godzin i 120 godzin praktyk
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwo Zawodowe + Przedsiębiorczości

Cel kształcenia

Celem studiów jest  przygotowanie studentów do pracy w charakterze doradców zawodowych i zarządzania swoim warsztatem pracy, ponadto studenci zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.

Adresat studiów

Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, ekonomicznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą problematyki doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz dla osób dorosłych. Nabędzie praktycznych kompetencji w zakresie najnowszych trendów na rynku pracy i doradztwa zawodowego oraz personalnego, udzielania pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych w zakresie wyboru zawodu lub jego zmiany albo modyfikacji, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Słuchacze posiądą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Absolwent studiów będzie miał możliwość podjęcia pracy w instytucjach poradnictwa zawodowego, placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na prowadzenie własnej działalności. Pozwoli im to podjąć pracę w: publicznych służbach zatrudnienia; Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach zatrudnienia; instytucjach szkoleniowych; instytucjach dialogu społecznego; instytucjach partnerstwa lokalnego; działach personalnych przedsiębiorstw; organizacjach pozarządowych.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • egzamin końcowy w formie prezentacji multimedialnej
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość kształcenia – 2 900,00
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 970,00 zł
II rata (II semestr): 970,00 zł
III rata (III semestr): 960,00 zł
Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul.
Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92,

Wymagane dokumenty

 1. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 2. Kserokopia dowodu tożsamości
 3. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)
 4. Podanie

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:


Przed przesłaniem Karty zgłoszeniowej wymagane jest zaakceptowanie poniższych zasad. Przeczytaj i naciśnij przycisk aby wyrazić zgodę (wtedy prześlesz Kartę zgłoszeniową). W przypadku braku zaznaczenia, przesłanie Karty zgłoszeniowej jest niemożliwe.

(do pobrania tutaj - PDF)