Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

zapisz się na studia »

Doradztwo zawodowe  z elementami coachingu – studia kwalifikacyjne

Realizacja: Kraków, Rzeszów,
Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 360 godzin oraz 120 godzin praktyk realizowane w 12 miesięcy
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie w Budynku Galicyjskiej Fundacuji „Wsparcie, Integracja, Rozwój” przy ul. Bronowickiej 73 w Krakowie.
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwo zawodowe  z elementami coachingu

Celem studiów jest:

 • Wyposażenie w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego
  i coachingu
 • Przygotowanie metodyczno-warsztatowe niezbędne do wykonywania działań doradczych i coachingowych w placówkach oświatowych i pozaoświatowych
 • Kształtowanie przekonania o społecznych wartościach pracy doradczej i coachingowej z uczniami oraz z osobami bezrobotnymi, jak i tymi, które pragną się rozwijać zawodowo.

Adresat studiów

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe I i II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów zostanie przygotowany do pracy w placówkach oświatowych i pozaoświatowych w zakresie doradztwa zawodowego z elementami  coachingu. Realizowany program studiów pozwoli na:

 • poznanie źródeł aktualnej wiedzy o typach szkół, zawodach, wymaganiach rynku pracy
 • zapoznanie z metodami i formami pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • zdobycie umiejętności pracy metodą coachingu
 • budowanie procesu nauczania i wychowania z wykorzystaniem umiejętności coachingowych
 • zdobycie umiejętności pracy narzędziami stosowanymi w  coachingu
 • poznanie zasad prowadzenia indywidualnej rozmowy doradczej i coachingowej
 • rozwijanie własnych umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • poznanie zasad budowania  wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 • indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

 • Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy placówkach oświatowych i pozaoświatowych w zakresie doradztwa zawodowego z elementami. coachingu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • zaliczenie praktyk zawodowych
 • wniesienie wymaganych opłat

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 2700,00 zł
Możliwość zapłaty w ratach (za semestr):
I rata (I semestr): 900,00zł
II rata (II semestr): 900,00zł
III rata (III semestr): 900,00zł

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Opłaty za studia można dokonywać przelewem bankowym na poniższe konto:
BPH O/Kraków:
10 1060 0076 0000 3200 0130 0713
z dopiskiem:
GF WIR – studia podyplomowe + kierunek studiów + imię i nazwisko

 

DOFINANSOWANIE

Istnieje możliwość otrzymania min. 50% zwrotu  kosztów związanych z rozpoczętymi studiami zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie o którym mówi  ZARZĄDZENIE nr 80/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 661 247 200
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 3. Potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego
 4. Kserokopia dowodu tożsamości
 5. 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm * 4,5cm)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora  – Galicyjską Fundację WIR wyłącznie w celach rekrutacyjnych
w zakresie, w jakim  wyraźnie i w sposób jednoznaczny dopuszczają to obowiązujące
w zakresie ochrony danych osobowych regulacje prawne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy Administratora.

Podst. Prawna: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym: