Propozycja szkoleniowa GODN

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych

  • Szkolenie dla uczniów – W języku żyrafy | więcej »
  • Przez empatię do porozumienia – Komunikacja w sytuacjach konfliktowych | więcej »
  • Przez empatię do porozumienia – Radzenie sobie z zarzutami i krytyką | więcej »
  • Przez empatię do porozumienia – Empatyczne NIE | więcej »
  • Edukacyjna Wartość Dodana | więcej »
  • Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego | więcej »
  • Nauczyciel – ofiara przemocy ze strony uczniów (wychowanków) | więcej »
  • Jak ustalić granice i zasady w relacjach z uczniem? | więcej »
  • Analiza wyników egzaminów z OKE | więcej »
  • 4 kroki do porozumienia | więcej »
  • Kształtowanie postaw asertywnych | więcej »
  • Komunikacja w trudnych sytuacjach | więcej »
  • Ochrona danych osobowych w szkole i placówce edukacyjnej | więcej »
  • Projekt edukacyjny – szansa dla nauczyciela i ucznia | więcej »
  • Fajna szkoła, czyli o budowaniu twórczych relacji w szkole | więcej »
  • Wywiadówka inaczej – jak sprawnie i twróczo zorganizować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami? | więcej »
  • Nauczanie na odległość nauczaniem XXI wieku | więcej »
  • Media i ich wykorzystanie przez osoby niepełnosprawne | więcej »
  • Obsluga tablicy interaktywnej | więcej »
  • Blog jako alternatywa dla strony www | więcej »
  • Analiza wyników sprawdzianów oraz egzaminów dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych | więcej »
  • „Trening zastępowania agresji” dla rady pedagogicznej (na zamówienie) | więcej »
  • Zlecenia opracowywane indywidualnie dla Zamawiającego dla wyznaczonej grupy szkoleniowej (na zamówienie) | więcej »
  • Analiza wyników sprawdzianów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej | więcej »
  • Manualne sposoby usprawniania języka (jęz. migowy) | więcej »
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu | więcej »
  • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy | więcej »
  • Metodyka wychowania w internacie – NOWOŚĆ | więcej »
  • Metodyka nauczania dzieci i/lub młodzieży średnio/głębiej upośledzonych umysłowo w warunkach szkoły specjalnej i/lub integracyjnej | więcej »
  • Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo w warunkach szkoły specjalnej i/lub integracyjnej | więcej »
  • Organizacja procesu terapeutycznego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | więcej »
  • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego – NOWOŚĆ | więcej »
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki | więcej »
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania | więcej »
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego | więcej »
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego | więcej »
  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych (dofinansowania, fundusze strukturalne i programy pomocowe dla oświaty | więcej »
  • Dopalacze – nowe zagrożenie na rynku substancji psychoaktywnych | więcej »
  • Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela | więcej »
  • Jak organizować współpracę pomiędzy rodzicami a szkołą? | więcej »
  • Jak skutecznie radzić sobie z absencją uczniów? | więcej »
  • Lekcja wychowawcza – jak wykorzystać czas, aby dogadać się z klasą i zrozumieć jej problemy? | więcej »
  • Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela | więcej »
  • Sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole. Znaczenie współpracy szkoły z rodzicami dla osiągnięcia oczekiwanych zmian w zachowaniu uczniów | więcej »
  • Praca wychowawcza w szkole – sytuacje, zjawiska, okoliczności nietypowe | więcej »
  • Jak nauczać efektywnie i ciekawie? | więcej »
  • Strategia wobec zachowań agresywnych i przemocy w szkole | więcej »
  • Rozwiązywanie konfliktów w grupie i społeczności szkolnej | więcej »
  • Interwencja kryzysowa w szkole | więcej »
  • Jak zachęcać ucznia do współpracy i samodzielności? | więcej »
  • Przeciwdziłanie zjawiskom pedofilii – programy profilaktyczne | więcej »
  • Przeciwdziałanie dystrybucji i konsumpcji używek w szkole – programy profilaktyczne | więcej »
  • Program „Utracona wolność” – profilaktyka uzależnień | więcej »
  • Stosowanie i egzekucja kar statutowych wobec uczniów | więcej »
  • Na progu dorosłości – warsztay dla nauczycieli nastolatków | więcej »
  • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych – stresem, wypaleniem zawodowym | więcej »
  • Bezpieczna szkoła – normy i procedury postępowania obowiązujące w placówce oświatowej | więcej »
  • Mowa ciała, komunikacja niewerbalna | więcej »
  • Efektywność w nauczaniu przedmiotu | więcej »
  • Progam terapeutyczno-edukacyjny dla opiekunów/wychowawców/nauczycieli dzieci z syndromem FASD – diagnoza/terapia/postępowanie | więcej »
  • Zarządzanie sobą i miejscem pracy | więcej »
  • Jak pracować z trudną klasą? | więcej »
  • Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo w szkole – formy i metody pracy | więcej »
  • Praca z dzieckiem nadpobudliwym ze stwierdzonym zespołem ADHD | więcej »
  • Praca w klasie integracyjnej | więcej »
  • Twórcze wspomaganie rozwoju dziecka szansa na jego powodzenie w edukacji szkolnej | więcej »
  • Uczniowie uzdolnieni – rola szkoły w zakresie wspierania i rozwoju ich możliwości twórczych | więcej »
  • Wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły – praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze | więcej »
  • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | więcej »
  • Kształcenie na odległość w praktyce szkolnej | więcej »
  • Eurosieroctwo – jak pracować i postęowac z dzieckiem emigranta zarobkowego? | więcej »
  • Akty prawne normujace prace szkoły i nauczyciela | więcej »
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego | więcej »
  • Ocenianie uczniów wg. nowych przepisów wykonawczych | więcej »
  • Ochrona prawna i odpowiedzialnośc dyscyplinarna nauczyciela | więcej »
  • Prawa i obowiązki dziecka (ucznia) | więcej »
  • Nowoczesna szkoła – zasady budowania dobrego wizerunku, atmosfery i stylu | więcej »
  • Diagnoza pracy szkoły | więcej »
  • Programy wychowawcze w szkole | więcej »
  • Programy profilaktyczne w szkole | więcej »
  • Prowadzenie dokumentacji szkolnej | więcej »
  • Nadawanie tytułu honorowego profesora oświaty | więcej »
  • Kompetencje rady pedagogicznej (interpretacja obowiązującego stanu prawnego) | więcej »
  • Podstawy prawnej interwencji wobec ucznia w sytuacjach kryzysowych | więcej »
  • Akty prawa wewnątrzszkolnego (uchwały, akty, dokumentacja, scenariusze, programy, itp.) | więcej »
  • Awans i rozwój zawodowy nauczycieli | więcej »
  • Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego u dzieci | więcej »
  • Jak przeprowadzić diagnozę dojrzałości szkolnej u dziecka? | więcej »
  • Dziecięce zaburzenia rozwojowe | więcej »
  • Jak modyfikować programy: wychowawczy i profilaktyki do potrzeb dziecka sześcioletniego? | więcej »
  • Jak planować i wspomagać adaptację dziecka sześcioletniego do warunków szkolnych? | więcej »
  • Jak rozpoznać szczególne uzdolnienia u dziecka w szkole? | więcej »
  • Jak planować pracę dydaktyczną z grupą zróżnicowaną wiekowo? | więcej »
  • Jak organizować zajęcia opiekuńcze w świetlicy? | więcej »
  • Wykorzystanie multimedialnych programów i prezentacji na zajęciach – warsztaty komputerowe | więcej »
  • Dziecko w sieci – identyfikacja i eliminacja potencjalnych zagrożeń | więcej »
  • Na ludową nutę – tańce, zabawy, prace plastyczne dla dzieci | więcej »
  • Akademia kreatywności z wykorzystaniem technik iris folding, embossing, scrapbooking, decoupage na zajęciach z dziećmi | więcej »
  • Akademia kreatywności – zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi | więcej »
  • Edukacja medialna – media w nauczaniu | więcej »
 • Kurs Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu

 • Kurs Kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Kurs Kierowników wycieczek szkolnych lub imprez wyjazdowych

 • Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  • Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy | więcej »
 • Kursy i szkolenia BHP, instruktażowe, okresowe, inne

  • BHP – Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia | więcej »
  • BHP – szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby | więcej »
  • BHP – szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych | więcej »
  • BHP – szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych | więcej »
  • BHP – szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami | więcej »
  • BHP – Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy | więcej »
  • BHP – szkolenie wstępne: Instruktaż stanowiskowy | więcej »
  • BHP – szkolenie wstępne: Instruktaż ogólny | więcej »
  • Kompleksowe opracowanie kart ryzyka zawodowego, zagrożenia stanowiskowego i zakresów obowiązków BHP w placówkach oświatowych | więcej »