Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika

zapisz się na studia »

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny –  nadają kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry
 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Adresat studiów

Studia podyplomowe w zakresie surdopedagogiki adresowane są do specjalistów – pedagogów, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia, a w szczególności do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych), wychowawców zatrudnionych w internatach, nauczycieli przedszkoli, pedagogów szkolnych, logopedów, nauczycieli akademickich pracujących z niesłyszącymi i słabo słyszącymi studentami oraz osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych problematyką surdopedagogiki.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci zdobędą kwalifikacji do pracy diagnostycznej, edukacyjno – terapeutycznej
z dzieckiem z wadą słuchu: nauczycielom przedszkoli, nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych, masowych), wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach, logopedom, psychologom i pedagogom  szkolnym  oraz pedagogom w poradniach specjalistycznych, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie egzaminów przewidzianych programem
 • egzamin końcowy
 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 600,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

 

 

Karta zgłoszenia

Podstawowe informacje o zgłaszającym:
(do pobrania tutaj - PDF)